veri process
Envanter Oluşturma ve
Varlık Yönetimi
veri process

Varlık yönetim sistemi, en basit tanımıyla bir kurum veya işletmede yürütülen günlük faaliyetler için hayati önem taşıyan ekipman ve envanteri takip etmek amacıyla kullanılan herhangi bir süreçtir.
Bir başka yaklaşımda ise varlık yönetim sistemi, varlıkla ilgili faaliyetleri planlamak ve kontrol etmek için bir dizi karmaşık süreç ve etkileşim olarak tanımlanır.
Varlık yönetiminin amacı aşağıdaki unsurlarla ilgili yöneticilere karar desteği sağlamaktır;

● Günlük faaliyetleri kontrol etmek,
● Daha yüksek getiri elde etmek,
● Maliyeti düşürmek
● Riskleri azaltmak

Söz konusu olan ister ofis, ister tesis, isterse bir şehir olsun, yöneticiler için sahip olunan varlıkların kaydı, kontrolü, durumu, miktarı ve bunların yönetimi daima önemlidir.

Belediye Hizmetlerinde Varlık  Yönetimi

Şehirlerde varlık yönetimi, belediyelerin gerek altyapı gerekse üstyapı varlıklarını yönetmesine ve daha iyi yatırım kararları almasına yardımcı olur. Aynı zamanda riskleri azaltarak belediyelerin güvenilir ve uygun fiyatlı hizmetler ve bölge sakinleri için daha iyi bir yaşam kalitesi sunmasına olanak tanır.

Belediye hizmetlerine yönelik olarak varlık yönetiminin konusu olan unsurlar, şehri şekillendiren her şeydir. Örneğin binalar, yollar, kaldırımlar, yeşil alan ve parklar, kent mobilyaları, trafik işaretleri, ulaşım ve ulaşım unsurları, aydınlatma unsurları ve çok daha fazlası.

Şehrin yönetimine etkisi olan tüm varlıklara ait konum ve nitelik bilgileri içeren yüksek çözünürlüklü 360° panoramik görüntüler ile LiDAR nokta bulutu verileri mobil haritalama sistemleri ile toplanır. Bu veriler mühendislik, mimarlık, şehir planlama, peyzaj, arkeoloji, turizm gibi farklı disiplinlerin ihtiyaçlarını karşılarken yöneticilere büyük bir güç sağlar.

.

Doğru ve Ayrıntılı Veriler

Yüksek çözünürlüklü 360° panoramik görüntüler ve LiDAR nokta bulutu verileri adeta şehrin bulunduğu durumu, çekim anı itibariyle resmeder.  Bu veri, hem yüksek konum doğruluğuna sahip hem de varlıklara ait tüm detayları içeren bir veri setidir ve pek çok belediyecilik projesinde altlık veri olarak kullanılabilecek teknik detaya sahiptir.

Verimlilik

Mobil haritalama, zamanın ve kaynakların etkin ve verimli kullanımına katkı sağlayan bir teknolojidir. Konvansiyonel yöntemlerle sahadan veri toplamak, hem zaman hem de ekonomik olarak maliyeti çok yüksek olan çalışmalardır. En kısa zamanda, en doğru ve en güncel verilere ulaşmak ise mobil haritalama sistemleri sayesinde kaynakların en fizibl kullanımını sağlar. Toplanan verilerin belediyelerin farklı birimlerinde ve farklı mühendislik projelerinde kullanılması ise verimliliği arttıran bir diğer unsurdur.

Geliştirilmiş Güvenlik

İnşaat ve mühendislik saha uygulamalarında mobil haritalama verileri, potansiyel tehlikeleri ve riskleri kazalara neden olmadan önce belirleyerek güvenliği arttırır.

Gelişmiş Görselleştirme

Kullanıcılara sürükleyici ve etkileşimli deneyimler sağlayarak, daha önce mümkün olmayan şekillerde çevreyi keşfetmelerine ve çevreyle etkileşim kurmalarına olanak tanır.

Şehirlerde Varlık Yönetimi

Kaldırım İşgali

5393 sayılı Belediye Kanununun 7.2. Maddesi gereğince;

Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından idarî para cezası verilir.

Kamu yararı gözetilen bu işlemin gerçek, doğru, güncel ve bilimsel verilere dayandırılarak ve hakkaniyetli olarak uygulanması mobil haritalama teknolojisi ile gerçekleştirilir.

360° derece panoramik görüntüler ile net bir şekilde görüntülenen ve LiDAR nokta bulutu ile cm hassasiyetinde ölçülen değerlerin birlikte kullanımı, en doğru tespitlerin yapılmasını sağlar.

Reklam Tabelalarının Ölçümü, Tabela Niteliklerinin Tespiti Tabela Vergisi

Tabela Vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu  gereğince belediyeler tarafından alınmakta olan bir vergidir ve belediye sınırları içerisinde yapılan reklam, tabela, ilan, pano vb. işlemler vergiye tabi tutulur.

Reklam tabelalarının kontrolsüz bir şekilde kullanılması, şehrin görsel kirliliğine sebep olmakla birlikte tabela vergisi belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir.

Tabela vergisi yıllık ödenen bir vergidir ve miktarı, tabelanın niteliğine göre her sene belirlenir.

Reklam tabelasının kapladığı alanın m² cinsinden değeri, fiyatlandırmada esas alınır. Ayrıca tabelanın ışıklı veya ışıksız olması da fiyatlandırmayı etkileyen bir diğer unsurdur.

360° derece panoramik görüntüler ile net bir şekilde görüntülenen ve LiDAR nokta bulutu ile cm hassasiyetinde ölçülen değerlerin birlikte kullanımı, belediyelerin gelir kaybının önlenmesinde önemli bir teknolojik çözümdür.

Trafik İşaretleri

· Trafik işaret levhaları
· Işıklı ve Sesli Trafik İşaretleri
· Yer işaretlemeleri (çizgiler)

Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik gereğince trafik işaretlerinin standartları, anlam, nicelik ve nitelikleri ile karayoluna uygulama tekniğinin esasları Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Trafik işaretlerinin bakım, onarım ve işletilmeleri dahil temin ve tesisinden, yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşlar görevli ve yetkilidir.

Yani otoyol ve devlet yollarındaki trafik işaretlerinin bakım ve onarım sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğünde, kent içi yolların ise yerel yönetimlerdedir.

Trafik işaretlerinin uygun yer seçimi, bakım onarım amaçlı kontrolü gibi çalışmaların saha kontrolleri ile yapılması son derece yüksek maliyetlidir.

360° derece panoramik görüntüler ile net bir şekilde görüntülenen trafik işaretlerine ait levha bilgisi, direk tipi, fiziksel durumu gibi birçok öznitelik bilgisine ulaşılabilir.

LiDAR nokta bulutu verisi ile hassas konumu tespit edilen trafik işaretleri, yöneticilere hem trafik planlamasında hem de bakım onarım çalışmalarında üstün bir teknolojik imkan sağlar.

 

Kent Aydınlatması

Kentlerin aydınlatılması, kent-insan-çevre ilişkisinde en önemli unsurlardan bir tanesidir. Şehir aydınlatmasının işlevsel ve mimari aydınlatma olmak üzere iki bileşeni vardır.

İşlevsel aydınlatmalar, güvenlik ve kentsel yaşamın sürdürülebilmesi için ana arter, çevre yolları, otoyollar, kavşaklar, meydanlar, tüneller, yaya alanları gibi alanları kapsamaktadır.

Kent aydınlatmasında en önemli konu, bakım ve onarım planlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Mobil haritalama sistemleri ile aydınlatma planlarına sağlanacak konum ve fiziksel nitelikleri içeren  ayrıntılı veriler, sürdürülebilirliği sağlayan çok değerli bilgilerdir.

Otobüs Durakları

Otobüs durakları, hem hizmet noktası olması hem kent estetiği açısından önemli olması hem de reklam alanı olarak kullanıldığından belediyelere gelir sağlaması nedeniyle izlenmesi gereken oldukça önemli bir kent mobilyasıdır.

Mobil haritalama ile envanteri çıkarılarak konum, tip, reklam alanı gibi öznitelik bilgileri kayıt altına alınır. Ayrıca bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına esas olacak bilgiler doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilir.

 

Yeşil Alanlar

Akıllı şehirlerin unsurlarından bir tanesi yeşil şehir planlamasını da kapsayan akıllı çevredir.

Kentlerde yeşil alanların genişletilmesi kadar yeşil alanların yönetilmesi de önemli bir hedef olarak yerel yönetimlerin karşısına çıkmaktadır.

Mekânsal bir bilgi sistemi olarak oluşturulan yeşil alan yönetim sistemleri, kaynakların ve zamanın verimli kullanımı sayesinde hem belediye bütçesine katkı sağlamakta hem de kent estetiğini ön plana çıkartmaktadır.

Mobil haritalama sistemleri ile toplanan verilerin, CBS ortamına aktarılarak bir bilgi sistemine dönüştürülmesi sürdürülebilir bir başarı tesis edecektir.

Kent Mobilyaları

Kent mobilyaları, toplum yaşamını kolaylaştıran, kullanıcıların beğeni ve desteğini kazanan, kentsel ve kırsal alanda iç ve dış mekânlarda, işlevsel, güvenli ve sağlıklı ortamların oluşumu üzerinde etkili, özgün tasarım ürünleridir.

Kentlinin kullandığı kente özgü her türlü eleman (zemin kaplamaları, oturma ve dinlenme elemanları, aydınlatma elemanları, çöp kovaları, duraklar, çeşmeler, havuzlar, telefon kabinleri, kiosklar, trafik ve yön levhaları, bilgilendirme panoları, çiçeklikler, gölgeleme elemanları, çocuk oyun elemanları, spor birimleri, umumi tuvaletler, bisiklet durakları vb.) kent mobilyası olarak adlandırılabilir.

Mobil haritalama sistemleri ile kısa sürede toplanan her tür kent mobilyasına ait nitelik, nicelik, durum ve konum bilgileri, belediye hizmetlerinde maliyeti önemli ölçüde düşüren değerli bir veri setidir.

Engelli Rampaları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 61nci maddesi gereğince devlet, engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır.

Bu kapsamda şehir içi yollar, engelli ve yaşlılar için sokak, cadde, meydan ve yollarda yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım kuralları, TS 12576 sayılı Türk Standardı ile tanımlanmıştır.

Bu standart, engelli ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi sokak, cadde meydan ve bu yollardaki yaya yolu, alt/üst geçitler ile kavşakları kullanabilmeleri için yapılacak yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım kurallarını tüm ayrıntıları ile açıklar.

Mevcut veya inşa edilecek engelli rampalarının TS 12576’ya uygunluğunun kontrolü oldukça hassas ölçümler gerektirir.

Mobil haritalama, yapılacak olan denetimlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan en etkili teknolojik çözümdür.

360° derece panoramik görüntüler ile şehirdeki bütün engelli rampaları  net bir şekilde görüntülenir, LiDAR nokta bulutu ile cm hassasiyetinde mesafe ve hassas eğim ölçümleri  yapılır ve konum bilgileri ile birlikte denetim ve bakım onarım faaliyetleri amacıyla belediyelerin kullanımına sunulur.

Kaldırımlar Yaya ve Bisiklet Yolları

Kaldırım veya tretuvar, sokaklarda ve caddelerde yayaların rahat ve güvenli hareket etmesi için ayrılmış yollardır. Trafik eğitim terminolojisinde yaya yolu kavramı da kaldırım anlamında kullanılır. Kaldırımlar genellikle taş yığınlarından ve araç yolundan yüksek şekilde inşa edilir ve şehir estetiğinin önemli bir parçasıdır.

Kaldırım inşasında kullanılan taşlar, hem yaya güvenliğine hem de kent estetiğine hitap edecek nitelikte olmalı ve bakım ve onarımları düzenli olarak takip edilmelidir.

Türkiye’de bisiklet yolları ile ilgili hükümler Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına Ve Yapımına Dair Yönetmelik ile hüküm altına alınmıştır.

Gerek yaya yollarının gerekse bisiklet yollarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ait maliyet hesapları ve planlamalar için gerekli bilgiler, mobil haritalama sistemlerinin sağlamış olduğu veriler sayesinde en hassas içerikle elde edilir.

Tesislerde Varlık Yönetimi

Endüstriyel tesislere ait plan, proje, kroki gibi grafik bilgiler genellikle yetersiz ve tutarsızdır ayrıca güncel olmayabilir. Sayısal ortama geçiş sağlamış tesisler de ise sadece özel yazılımlar kullanan birkaç yönetici tesise ait mekan-konum bilgilerine erişebilmektedir. Oysa ki endüstriyel bir tesiste yöneticiler, planlamacılar, mühendisler ve hatta bazı çalışanlar yani tüm paydaşların saha koşullarını bilmeleri, doğru kararların zamanında alınmasını ve yapılan işbirliği ile verimliliğin artmasını sağlar.

Saha koşullarını birebir ifade eden teknolojik ürün ise mobil haritalama sistemleri sayesinde oluşturulan tesislere ait dijital ikizlerdir. Bir fabrikanın dijital ikizi, fabrika binasının ve altyapısının planlanmasına, tasarımına ve inşasına yardımcı olur. Binanın test edilmesini, simülasyonunu ve devreye alınmasını desteklemek için kullanılabilir.

WEB tabanlı uygulamaların kullanımı sayesinde paydaşlar, binalarının arasında dijital ve tamamen 3 boyutlu ortamda gezinirken üretim kavramlarını karşılaştırabilir, bakım ve onarım çalışmalarını sanki oradaymış gibi uzaktan yönlendirebilir ve ölçümler yapabilirler.

Endüstriyel bir tesiste ilgili paydaşların bilmesi gereken her obje, POI olarak tanımlanan bir varlıktır ve her bir varlık kendine ait öznitelik bilgilerine sahiptir.

Örneğin;

Elektrik Panoları ve Tesisatı

Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Vanaları

İklimlendirme Unsurları

Aydınlatma Sistemleri

Taşıyıcı Bantlar

Kontrol Panelleri

Uyarı ve Bilgi Levhaları